Jognyilatkozat és impresszum

Felhasználási feltételek

Ön, mint Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) az INNOMED Orvostechnikai Fejlesztő és Gyártó Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1146 Budapest, Szabó József u. 12., cégjegyzékszám: 01-10-043382, adószám: 12221275-2-42), mint Üzemeltető (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltett www.innomed.hu (továbbiakban: Honlap) látogatásával, böngészésével és használatával elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el az alábbi feltételeket.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Üzemeltető bármikor külön értesítés nélkül jogosult egyoldalúan megváltoztatni a jelen felhasználási feltételeket.

Üzemeltető jogosult a Honlapot vagy annak részét bármikor egyoldalúan megváltoztatni, megszüntetni. A változtatásokból eredő bármely következményért, közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget.

Üzemeltető jogosult továbbá a Honlapon közzétett formanyomtatványok, nyilatkozatok, űrlapok tartalmát egyoldalúan módosítani.

A felhasználási feltételek jelen verziója 2018. 03. 11. napjától hatályos.

Üzemeltető kijelenti, hogy a Honlap üzemeltetése és az azon közzétett információk tekintetében teljes mértékben figyelembe veszi és alkalmazza a mindenkori hatályos, és irányadó jogszabályokat, különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, rendelkezéseit (a továbbiakban: Infotv.)

Felhívjuk figyelmét, hogy a Honlap üzemeltetése és a Felhasználó vonatkozó jogainak tekintetében Magyarország joga az irányadó.

Kérjük, amennyiben a fenti feltételekkel nem ért egyet, illetve az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek nem ismeri el, úgy ne nyissa meg a Honlapot, illetve a továbbiakban ne használja azt.

Szerzői jog és Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

Honlapon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi és iparjogvédelmi oltalom alatt áll, így annak bármilyen formában történő felhasználása vagy használata, kizárólag az Üzemeltető kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Honlap használatával a Felhasználó nem szerez semmilyen felhasználási jogot a Honlapon elhelyezett tartalom és a hozzá fűződő jogok tekintetében.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa a Honlapon elhelyezett bármilyen adatot, fájlt, információt, megjegyzést, javaslatot – a személyes adatok kivételével – az Üzemeltető szerzői jogi és iparjogvédelmi oltalom alatt nem álló anyagként kezel, melyet a továbbiakban korlátozás nélkül jogosult felhasználni.

Információk, felelősség

Honlapon elhelyezett információk, adatok, feltételek, dokumentumok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért, aktualitásáért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

Üzemeltető nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Honlap használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Felhasználó felelőssége gondoskodni a szükséges óvintézkedésekről annak biztosítására, hogy számítástechnikai, informatikai eszközei mentesek legyenek vírusoktól, férgektől, trójaiaktól és más, potenciálisan veszélyes programoktól.

Süti (Cookie)

Felhívjuk figyelmét, hogy a Honlap egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett sütit (cookie) helyeznek el a Felhasználó számítógépén. A süti (cookie) kisméretű szöveges fájl, melyet a Felhasználó merevlemezes meghajtója tárol.

A sütik (cookie) információkat gyűjtenek, megjegyzik a Felhasználó egyéni beállításait, és kizárólag a Felhasználó azonosításának és további látogatásainak megkönnyítését szolgálják. Felhasználó az általa használt böngészőben beállíthatja a sütik (cookie) tiltását, ami a Honlap szolgáltatásainak igénybevételét ugyan nem akadályozza, de korlátozhatja mivel a Honlap bizonyos funkciói kizárólag a sütik (cookie) elfogadását követően működnek tökéletesen.

Naplóállományok (logfile-ok)

Üzemeltető felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Honlap szerverei automatikusan regisztrálják a Felhasználók Internet Protocol (IP) címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát.

Ezen információkat és adatokat az Üzemeltető a személyes adatoktól elkülönítve kezeli, és kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítja, az esetlegesen a Honlapon előforduló hibák kijavítása, és a Honlap fejlesztése érdekében.

Személyes adatok védelem

Üzemeltető a Honlap használata során személyes adatot csak előzetes tájékoztatás és a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján gyűjt, tárol, használ. Személyes adatokat a Felhasználó előzetes tájékoztatása nélkül – a vonatkozó jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át

Amennyiben a Felhasználó bármely személyes adatát eljuttatja az Üzemeltetőhöz, az eljuttatással egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Üzemeltető az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje.

Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést, a személyes adatok megváltoztatást, továbbítás, nyilvánosságra hozatalát, törlését vagy megsemmisítését, valamint a véletlen megsemmisülést és sérülést, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válást

Üzemeltető a Felhasználókról különleges adatot nem gyűjt.

Tájékoztatás, tiltakozás személyes adat kezelése tárgyában

Üzemeltető az adatkezelési tevékenység megkezdése előtt tájékoztatja a Felhasználót az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Felhasználó bármikor kérheti az Üzemeltető által kezelt személyes adatainak megtekintését, helyesbítését, zárolását vagy törlését. Felhasználó ezen igényét az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: …………………………………………………………………………………………

Amennyiben az Üzemeltető nem tesz eleget a Felhasználó kérésének, vagy a Felhasználó az Üzemeltető által hozott döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat, valamint a jogszabályban meghatározott esetekben eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

 

Üzemeltető 2018. 03. 11. napjától az Infotv. rendelkezéseivel összhangban nyilvántartást vezet a Honlapot érintő esetleges adatvédelmi incidensekről és kérelemre tájékoztatást nyújt ezek körülményeiről.

 

Üzemeltető adatkezelési nyilvántartási számai:

……………….

 

Impresszum

 

A weboldal és a weboldal tárhelyének üzemeltetője:
Cégnév: Innomed Medical Zrt.
Székhely: 1146 Budapest Szabó J. u. 12.
Postacím: 1146 Budapest Szabó J. u. 12.
Adószám: 12221275-2-42
EU adószám: HU12221275
Cégjegyzékszám: 01-10-043382
Képviselő: Dévényiné Rózsa Erika
Telefonszám: +36 1 460 9200
Email cím: [email protected]
Adatkezelési nyilvántartási száma:

Az Üzemeltető elérhetőségei:
Ügyfélszolgálat: minden munkanap 09:00-16:00 óráig
Telefon: +36 1 460 9200
e-mail: [email protected]